لیست اساتید آموزشگاه تصویر شرقی

فرشید تمری

استاد دانشگاه، نویسنده و کارگردان تئاتر

مهدی کیایی

بازیگر تئاتر و سینما

رضا پژواک

کارگردان سینما

احمد طاهونچی

بازیگر و کارگردان تئاتر

علیرضا سوزنچی

بازیگر چهره تئاتر و سینما

سید مهدی رضازاده فخار

استاد دانشگاه، کارگردان و فیلمساز

پویا ریحانی

نویسنده و کارگردان تئاتر و سینما