لیست هنرجویان آموزشگاه تصویر شرقی

این لیست در حال تکمیل است

متین رنود

هنرجوی ترم ۴ آموزشگاه تصویر شرقی

رحیم رحیمی

فارق التحصیل آموزشگاه تصویر شرقی

هانیه ایرانی

هنرجوی ترم ۵ آموزشگاه تصویر شرقی

پارسا فدایی وطن

هنرجوی ترم ۵ آموزشگاه تصویر شرقی

مهدی ظریف

هنرجوی ترم ۳ آموزشگاه تصویر شرقی

یوسف شریفی

هنرجوی ترم ۵ آموزشگاه تصویر شرقی

امیرمهدی صولت زاده

هنرجوی ترم ۵ آموزشگاه تصویر شرقی

مبینا گلکار

هنرجوی ترم ۵ آموزشگاه تصویر شرقی

فائزه هودانلو

هنرجوی ترم ۵ آموزشگاه تصویر شرقی

امیر صدرا نعیمی

هنرجوی ترم ۵ آموزشگاه تصویر شرقی

فرهاد غفوریان

هنرجوی ترم ۵ آموزشگاه تصویر شرقی