تئاتر را همه به عنوان مادر و پایه هنرهای نمایشی می‌دانند، اما در واقع یادگیری بازیگری، یادگیری زندگیست. اینکه چگونه بهتر رفتار کنیم، بهتر حرف بزنیم، بهتر راه برویم و بهتر احساسات خود را بروز دهیم.
بازیگری راهی برای رسیدن به شهرت، ثروت، قدرت و جایگاه اجتماعی بالاست. یک بازیگر می‌تواند حتی بیشتر از یک سیاستمدار برروی جامعه تاثیرگذار باشد.

دوره بازیگری تئاتر آموزشگاه تصویر شرقی توسط بهترین اساتید مشهد تدریس می‌گردد و هنرجویان در این دور، همزمان با یادگیری اصول بازیگری، یک نمایشنامه تئاتر را به عنوان پروژه پایان دوره خود تمرین می‌کنند و در انتها آن را اجرا خواهند نمود.

دوره بازیگری تئاتر پیش‌نیاز دوره بازیگری سینما می‌باشد و هنرجویان تنها پس از گذراندن این دوره، می‌توانند وارد دوره بازیگری سینما شوند.