آداپته : اقتباس ازآثار دیگران ویا ازعرصه های دیگری هنری درسینما را گویند. آرک: نوری قوی وسفید رنگ که درصحنه های وسیع مورد استفاده قرار می گیرد. آنونس :...