گریم سینمایی

  • 9 شهریور 1401
گریم چیست؟ هر گونه پرداختن به تغییر در چهره و یا اندام بدن به جهت رسیدن به چهره ‌ای مطلوب را گریم می گویند. در این تعریف به طور...