مجموعه بزرگ تصویر شرقی گزارش شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ خود را منتشر نمود. به گزارش روابط عمومی آموزشگاه تصویر شرقی، دستاوردهای این مجموعه به دو بخش آموزشی و...