اعتماد بنفس در بازیگری موضوعی است که با وجود اهمیت بسیار بالای آن متاسفانه به آن کمتر پرداخته شده است. اکثر مردم معتقدند که اعتماد به نفس ناشی از...